Regulamin zawodów Lasówka Challenge 2021

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021

Lasówka, 15 sierpnia 2021 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja walorów turystycznych sołectwa Lasówka.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 15.08.2021 roku (niedziela) o godzinie 10:30 w Lasówce w gminie Bystrzyca Kłodzka (województwo dolnośląskie) na trasie o długości 8 km.

Miejsce startu: w Lasówce na leśnej drodze krzyżującej się z drogą nr 389, w odległości około 50 m od skrzyżowania (koordynaty GPS: 50.321791, 16.440495)
Meta: w Lasówce na leśnej drodze krzyżującej się z drogą 389 w odległości około 500 m od skrzyżowania (koordynaty GPS: 50.325163, 16.443035)

Program

niedziela 15.08.2021

 • 9:00 - 9:30 - zapisy w biurze zawodów
 • 9:00 - 10:00 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 10:30 - start pierwszego zawodnika do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 11:30 - start pierwszego zawodnika do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 13:00 - rozpoczęcie dekoracji

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 12.08.2021 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są Uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 150 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 i Regulaminu Sanitarnego oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Lasówce na polu biwakowym bezpośrednio przy drodze nr 389 (koordynaty GPS: 50.314212, 16.446282) od 9:00 do 10:00. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia, weryfikacji i odebrania numeru startowego także dzień wcześniej podczas pracy biura zawodów Asfalt Uphill.

Wszyscy Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną
 • techniką dowolną

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji: open, w kategoriach wiekowych, indywidualne oraz drużynowe zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.  Start do zawodów będzie indywidualny zgodnie z Programem Zawodów. Startujący będą wypuszczani na trasę w odstępie 15 sekund.

Dla wszystkich Konkurencji kolejność startu Uczestników ustalana jest przez Organizatora na podstawie własnych kryteriów oceny. Listy startowe z kolejnością startu Uczestników zostaną podane do wiadomości Uczestników przynajmniej na 10 minut przed startem pierwszego Uczestnika.

Zawody odbywają się na tzw. wahadle. Uczestnik po starcie pokonuje 4,5 km, po czym w wyznaczonym miejscu zawraca i tą samą drogą wraca do mety zlokalizowanej w odległości około 3,5 km od nawrotu - na wypłaszczeniu przed ostatnim zjazdem. W ten sposób pokonuje całą trasę zawodów.

Uczestnicy zobowiązani są poruszać się po trasie prawą połową jezdni i korzystać z lewej połowy tylko na czas wyprzedzania innych Uczestników Zawodów, pod warunkiem, że przejazd Uczestnika na lewą stronę nie spowoduje konieczności zwolnienia lub zmiany kierunku jazdy przez innych Uczestników zawodów poruszających się w przeciwnym kierunku. Punkt nawrotu należy pokonać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (skręt w lewo).

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu Uczestnika do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest elektroniczny.

Ustala się limit czasu 60 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbywają się na drodze asfaltowej o bardzo dobrej nawierzchni. Ukształtowanie trasy jest zróżnicowane, po starcie zawodnicy pokonują stromy podbieg o długości około 500 m, następnie profil wypłaszcza się, na trasie są odcinki płaskie, jak też stosunkowo krótkie podbiegi i zjazdy.
Kierunek biegu trasy jest oznakowany tabliczkami ustawionymi na poboczu drogi.

Zawody odbywają się na drodze niepublicznej pod zarządem Nadleśnictwa Zdroje, wyłączonej z ruchu pojazdów.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów, a zwłaszcza rowerów, z bocznych dróg leśnych krzyżujących się z trasą Zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego przy mecie zawodów.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni Uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Uczestnik Zawodów zobowiązany jest przedstawić w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy nartorolki, na których zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują zapisy dotyczące Kontroli Technicznej zawarte w Regulaminie Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany lub zostanie mu doliczona kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie. O rodzaju kary decyduje Organizator.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa biegi odbywające się w jeden weekend (14 i 15 sierpnia 2021) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział w Lasówka Challenge Łączna wysokość opłaty startowej za udział w Asfalt Uphill i Lasówka Challenge
przez internet do 31.07.2021 60 zł 110 zł
przez internet od 01.08.2021 do 12.08.2021 70 zł 120 zł
w biurze zawodów 14.08.2021 80 zł 150 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.

Rachunek bankowy Organizatora
Posiadacz rachunku: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, opłata za biegi ..., <imię i nazwisko, data urodzenia>

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Potwierdzenie przelewu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:woda pitna na mecie,

 • woda pitna na mecie,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Sołectwo Lasówka.

Partnerem Zawodów jest Nadleśnictwo Zdroje.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 3 sierpnia 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.