Regulamin zawodów Pętla Sowiogórska 2021

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 i II Grand Prix Polski na nartorolkach

Pieszyce, 25 lipca 2021 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach w biegu dystansowym.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja Gór Sowich.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 25.07.2021 roku (niedziela) o godzinie 10:00 w Pieszycach (województwo dolnośląskie). Dystans zawodów wynosi 25 km. Rywalizacja odbywa się na trasie o długości 5 km, którą zawodnicy pokonują pięć razy.

Miejsce startu i mety: w Pieszycach przy ul. Bielawskiej pomiędzy wjazdem do Restauracji “Wars” a wjazdem do firmy “ECO”. (koordynaty GPS: 50.713431, 16.590370).

Program

niedziela 25.07.2021 roku

 • 8:45 - 9:00 - zapisy w biurze zawodów
 • 8:45 - 9:30 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 10:00 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 10:03 - start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 13:00 - rozpoczęcie dekoracji

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 22.07.2021 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 150 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 i Regulaminu Sanitarnego oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicach startu w dniu zawodów od 8:45 do 9:30. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia, weryfikacji i odebrania numeru startowego także dzień wcześniej podczas pracy biura zawodów Uphillu Gór Sowich.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną
 • techniką dowolną

Konkurencja techniką dowolną jest zaliczana do:

 • cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 i daje punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu,
 • Grand Prix Polski 2021 w biegach na nartorolkach.

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji: open, w kategoriach wiekowych, indywidualne oraz drużynowe zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021. Start do zawodów jest wspólny dla każdej z Konkurencji. Godziny startów dla poszczególnych Konkurencji są podane w Programie.

Zawody odbywają się na tzw. wahadle. Uczestnik po starcie pokonuje 2,5 km, po czym na wysokości przystanku autobusowego, w wyznaczonym miejscu, zawraca i tą samą drogą wraca do punktu nawrotu zlokalizowanego tuż przy starcie / mecie. W ten sposób pokonuje jedno okrążenie. Aby ukończyć bieg należy w ten sposób pokonać cztery okrążenia, a kończąc piąte okrążenie skierować się do mety.

Uczestnicy zobowiązani są pokonywać trasę prawym pasem jezdni i korzystać z lewego pasa tylko na czas wyprzedzania innych Uczestników Zawodów, pod warunkiem, że przejazd Uczestnika na lewy pas nie spowoduje konieczności zwolnienia lub zmiany kierunku jazdy przez innych Uczestników zawodów poruszających się w przeciwnym kierunku

Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika jest pokonanie przez niego pięciu pętli wyznaczonej trasy zawodów i przebiegnięcie przez wszystkie punkty kontrolne trasy. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli.

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu danej Konkurencji do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest elektroniczny.

Ustala się limit czasu 150 minut na ukończenie biegu.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbędą się na odcinku o długości 2,5 km. Trasa zawodów jest praktycznie płaska.

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z zabudowań, posesji, pól i łąk. Miejsca szczególnie niebezpieczne są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy mogą korzystać z punktu odżywczego zlokalizowanego przy trasie.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Uczestnik Zawodów zobowiązany jest przedstawić w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy nartorolki, na których zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują zapisy dotyczące Kontroli Technicznej zawarte w Regulaminie Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany lub zostanie mu doliczona kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie. O rodzaju kary decyduje Organizator.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa lub trzy biegi - Uphill Gór Sowich, Sprinty w Dzierżoniowie i Pętlę Sowiogórską - odbywające się w jeden weekend (24 i 25 lipca 2021 roku) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Pętli Sowiogórskiej Łączna wysokość opłaty startowej za Uphill Gór Sowich i Pętlę Sowiogórską Łączna wysokość opłaty startowej za 3 biegi (Uphill Gór Sowich, Sprinty w Dzierżoniowie, Pętla Sowiogórska)
przez internet do 30.06.2021 70 zł 120 zł 150 zł
przez internet od 01.07.2021 do 22.07.2021 80 zł 140 zł 170 zł
osobiście w biurze zawodów 24.07.2021 lub 25.07.2021 90 zł 160 zł 200 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.

Rachunek bankowy Organizatora

Posiadacz rachunku: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, opłata za biegi ..., <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • woda pitna w punkcie żywieniowym przy trasie Zawodów,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Miasto i Gmina Pieszyce.

Partnerem Zawodów jest Miasto Dzierżoniów.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 maja 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.