Regulamin zawodów Sprinty Dzierżoniów 2021

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour i II Grand Prix Polski na nartorolkach

Dzierżoniów, 24 lipca 2021 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach w sprintach na krótkim dystansie.
 • Popularyzacja najbardziej widowiskowej formy współzawodnictwa na nartorolkach.
 • Promocja Dzierżoniowa.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 24.07.2021 roku (sobota) o godzinie 18:00 w Dzierżoniowie (województwo dolnośląskie) na trasie o długości 200 m.

Miejsce zawodòw: w Dzierżoniowie na ul. Piastowskiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Złotą i Diorowską (koordynaty GPS:  N50.737264, E16.642918)

Program

sobota 24 lipca 2021 roku

 • 16:30 - 17:30 - zapisy w biurze zawodów, weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 17:10 - 17:45 - Oficjalna Rozgrzewka na trasie zawodów
 • 18:00 - start Rundy Kwalifikacyjnej
 • ok. 19:00 - start Rundy Finałowej z eliminacjami w parach
 • ok. 20:30 - rozpoczęcie dekoracji

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zawodów mogą się zmienić ze względu na trudną do przewidzenia z wyprzedzeniem liczbę Uczestników. Godziny rozpoczęcia etapów Rundy Finałowej oraz dekoracji będą ogłaszane z wyprzedzeniem przez spikera.

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 22.07.2019 lub osobiście w biurze zawodów bezpośrednio przed Zawodami.

Do udziału w Zawodach dopuszczeni są Uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 80 Uczestników

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 i Regulaminu Sanitarnego oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy trasie Zawodów w dniu Zawodów od 16:30 do 17:30.

Wszyscy Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy i chip pomiaru czasu w biurze zawodów w godzinach pracy biura. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia. Weryfikacji i odbioru numeru startowego można dokonać także w sobotę 24.07.2021 roku przy okazji weryfikacji w biurze zawodów Uphillu Gór Sowich.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się techniką dowolną zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn open oraz w kategoriach wiekowych zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Zawody są zaliczane do II Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach oraz do Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 i dają punkty do klasyfikacji generalnej cyklu w Konkurencji techniką dowolną.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić godzinę odbywania się Zawodów lub odwołać Zawody.

Trasę zawodów można pokonać dowolną techniką, w tym łyżwową i klasyczną.

Zawody rozpoczynają się od Rundy Kwalifikacyjnej odbywającej się w formie biegu ze startu indywidualnego. Po kwalifikacjach zakwalifikowani Uczestnicy przechodzą do Finałów, w których przechodzą kolejne rundy eliminacyjne.

Runda Kwalifikacyjna

Zawodnicy startują indywidualnie na sygnał startera. Czas mierzony jest elektronicznie i liczony jest netto od momentu otwarcia bramki startowej przez Uczestnika do przekroczenia linii mety.

Kolejność startu następuje wg kolejności numerów startowych przyznawanych w Biurze zawodów.

Zawodnik przed startem musi mieć obie stopy przed linią startową. Kije mogą być oparte przed lub za linią / bramką startową.

Runda Finałowa

Starty w Rundzie Finałowej odbywają się parami. Do udziału w niej uprawnionych jest 32 Uczestników (osobno kobiet i mężczyzn), którzy uzyskali najlepsze czasy w Rundzie Kwalifikacyjnej.

Uczestnicy rywalizują w parach na podstawie czasu uzyskanego w Rundzie Kwalifikacyjnej zgodnie z poniższym diagramem.

Pozycja startowa (korytarz) jest wybierana przez Uczestnika:

 • w 1/16 finału na podstawie czasu uzyskanego w kwalifikacjach,
 • w ⅛,¼, ½ i finałach na podstawie rankingu z poprzedniej, wyższej rundy eliminacyjnej lub w dalszej kolejności czasu uzyskanego w kwalifikacjach.

Uczestnicy zobowiązani są stawić się w bezpośredniej bliskości linii startu nie później niż na 3 minuty przed startem rundy eliminacyjnej w ramach Finałów.

Na komendę “na miejsca” Uczestnicy należący do pary, która ma przystąpić do rywalizacji, podchodzą do linii startowej i ustawiają się w taki sposób, by żadna część ciała i sprzętu, w tym kije, nie przekraczała linii startowej. Na komendę “gotowi” Uczestnicy mają obowiązek znieruchomieć aż do momentu wydania przez startera sygnału startowego, po którym rozpoczynają bieg.

Uczestnicy w trakcie biegu mają obowiązek korzystać wyłącznie z wyznaczonego korytarza.

W wypadku, gdy w Zawodach weźmie udział mniej niż 32 Uczestników w ramach rywalizacji jednej płci, a przez to powstaną wakaty w parach w Rundach Finałowych, Uczestnicy którzy nie mają rywali w parze w swojej rundzie eliminacyjnej, automatycznie przechodzą do następnej rundy. Przykładowo, jeżeli w Zawodach weźmie udział 31 Uczestników, Uczestnik z rankingiem 1 (najszybszy w Rundzie Kwalifikacyjnej) po kwalifikacjach automatycznie przechodzi do ⅛ finału.

W wypadku falstartu starter lub sędzia wydaje sygnał falstartu, po którym Uczestnicy mają obowiązek zakończyć bieg. Następuje powtórzenie procedury startowej. Uczestnik, który spowoduje falstart, otrzymuje upomnienie. Uczestnik otrzymujący drugie upomnienie w trakcie Zawodów, a także każdy Uczestnik, który dokona kolejnego falstartu, w ramach startu tej samej pary, kończy udział w Zawodach i jest sklasyfikowany na ostatnim miejscu w ramach bieżącej rundy eliminacyjnej, czyli na ostatnim miejscu części finału, w którym brał udział w momencie dokonania falstartu.

Pomiar czasu

Pomiar czasu w trakcie Rundy Kwalifikacyjnej jest elektroniczny. Pomiar czasu jest netto i liczony jest od momentu otwarcia przez Uczestnika bramki pomiarowej do momentu przecięcia linii końcowej (mety zawodów) przez stopę nogi wykrocznej Uczestnika. W Rundzie Finałowej czas nie jest mierzony, zwycięża zawsze Uczestnik, który jako pierwszy przecina stopą nogi wykrocznej linię końcową (metę zawodów). W wypadku zastosowania procedury foto-finiszu punkt pomiarowy znajduje na czubku noska buta na nodze wykrocznej.

Wyniki zawodów

Kolejność Uczestników w Zawodach ustalana jest następująco:

 1. Zwycięzca - Uczestnik szybszy - w finale A zajmuje 1. miejsce.
 2. Uczestnik szybszy w finale B zajmuje 3. miejsce.
 3. Uczestnik wolniejszy w finale A zajmuje 2. miejsce.
 4. Uczestnik wolniejszy w finale B zajmuje 4. miejsce.
 5. Uczestnicy wolniejsi w swoich biegach (przegrywający) w 1/16, ⅛ i ¼ finału, którzy nie zakwalifikowali się do następnej rundy eliminacyjnej, zostają sklasyfikowani na miejscach odpowiednio: 17-32, 9-16, 5-8 według czasów osiągniętych w Rundzie Kwalifikacyjnej.
 6. Uczestnicy, którzy nie zakwalifikowali się do Rundy Finałowej zajmują miejsca 33. i dalsze na podstawie wyników w Rundzie Kwalifikacyjnej.

Nagrody i dekoracje

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w Klasyfikacjach Open otrzymują medale.

Pierwsze trzy kobiety i pierwszych trzech mężczyzn w każdej kategorii wiekowej otrzymują dyplomy.

Wśród wszystkich uczestników losowane są akcesoria sportowe ufundowane przez sponsorów. Losowanie odbywa się po dekoracjach. Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest obecność Uczestnika podczas losowania oraz posiadanie i okazanie numeru startowego.

Obowiązki Uczestników

Uczestnicy Zawodów zobowiązani są:

 1. od startu do mety biec wyznaczonym korytarzem,
 2. poruszać się wyłącznie przy użyciu Sprzętu zgodnego z Regulaminem i kijów narciarskich,
 3. przez cały czas obecności na trasie Zawodów posiadać widoczny, niczym niezasłonięty numer startowy przymocowany z przodu w okolicy piersi,
 4. nie utrudniać biegu i nie przeszkadzać innym Uczestnikom,
 5. przestrzegać Regulaminu i odnosić się z należytym szacunkiem do innych Uczestników Zawodów, sędziów i organizatorów,przestrzegać zasad fair play,
 6. nie używać pojemników szklanych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników, kibiców oraz innych osób,
 7. pozostawiać śmieci wyłącznie w miejscach wyznaczonych w strefie biura zawodów, startu, mety i punktu odżywczego.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu pojazdów na drodze asfaltowej o bardzo dobrej jakości z oddzielonymi od siebie pasami - korytarzami. Trasa prowadzi z kierunku od zachodu na wschód. Trasa jest płaska.

Trasa zawodów składa się z czterech odcinków:

 • A - Strefa rozgrzewki,
 • B - Strefa rywalizacji - odcinek o długości 200 m,
 • C - Strefa hamowania o długości 70 m,
 • D - Strefa wolnej jazdy.

Mapa odcinków trasy

W Strefie rywalizacji (odcinek B) mają prawo przebywać tylko Uczestnicy będący w trakcie rywalizacji, z wyjątkiem czasu przewidzianego na Oficjalną Rozgrzewkę wyszczególnioną w Programie Zawodów. Do rozgrzewki poza czasem Oficjalnej Rozgrzewki służą odcinki A i D.

Strefa hamowania (odcinek C) ma długość 70 m i służy do wytracenia prędkości po zakończeniu biegu przez Uczestników. Uczestnicy mają prawo zdjąć nartorolki dopiero po opuszczeniu Strefy hamowania (odcinek C) i przejściu do Strefy wolnej jazdy (odcinek D). Po opuszczeniu Strefy hamowania, nie ma możliwości powrotu do niej.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego w Strefie wolnej jazdy przy odcinku D.

Sprzęt

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy posługujący się nartorolkami do techniki łyżwowej lub klasycznej - nartorolkach w rozumieniu przepisów FIS z gumowymi kołami (czarna guma) o średnicy nie większej niż 100 mm i o dowolnej prędkości.

Za gumowe koła uznaje się takie, w których zewnętrzna warstwa bieżni kół wykonana jest z gumy lub tworzywa gumy syntetycznej jak w kołach marek Marwe o symbolach US lub Vexa o symbolu  SWT2.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. Zawodnik bez kasku nie zostanie dopuszczony do udziału w Zawodach.

Uczestnik Zawodów zobowiązany jest przedstawić w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy nartorolki, na których zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują zapisy dotyczące Kontroli Technicznej zawarte w Regulaminie Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Sprintach w Dzierżoniowie Łączna wysokość opłaty startowej za 3 biegi (Uphill Gór Sowich, Sprinty w Dzierżoniowie, Pętla Sowiogórska)
przez internet do 30.06.2021 40 zł 150 zł
przez internet od 01.07.2021 do 22.07.2021 50 zł 170 zł
osobiście w biurze zawodów 24.07.2021 60 zł 200 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego bezpośrednio przed Zawodami lub w trakcie weryfikacji przed Uphillem Gór Sowich. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.

Rachunek bankowy Organizatora

Posiadacz rachunku: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: opłata startowa Sprinty Dzierżoniów <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • woda pitna na mecie,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne.

Organizator

Organizatorem Zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.

Partnerem biegu jest Gmina Pieszyce.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 maja 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

W sprawach nieuregulowanych decydują przepisy NRS i FIS. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.