Regulamin zawodów Uphill Zachodniego Podhala 2020

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020

Ciche, 19 września 2020 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja .walorów turystycznych gmin Czarny Dunajec i Kościelisko.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 19.09.2020 roku (sobota) o godzinie 11:00 w Cichem Górnym w gminie Czarny Dunajec (województwo małopolskie), na trasie o długości 10 km z sumą przewyższeń 390 m.

Miejsce startu: w Cichem Górnym przy Orliku, obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Cichem (koordynaty GPS: 49.361150, 19.859509)
Meta: pod Gubałówką w Butorowie - gmina Kościelisko (koordynaty GPS: 49.303838, 19.911490)

Program

sobota 19.09.2020 roku

 • 9:00 - 10:00 - zapisy w biurze zawodów
 • 9:00 - 10:30 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 11:00 - start do biegu na sprzęcie z pompowanymi kołami
 • 11:01 - start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 11:06 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 14:00 - rozpoczęcie dekoracji w miejscu startu
 • 14:30 - zakończenie zawodów

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 17.09.2020 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są Uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 150 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020 i Regulaminu Sanitarnego oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy starcie w dniu zawodów od 9:00 do 10:30.

Wszyscy Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020 w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji: open, w kategoriach wiekowych, indywidualne oraz drużynowe zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020. Start do zawodów jest wspólny dla każdej Konkurencji. Godziny startów dla poszczególnych Konkurencji są podane w Programie.

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu danej Konkurencji do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest elektroniczny.

Ustala się limit czasu 90 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbywają się na drodze asfaltowej o doskonałej nawierzchni. Kierunek biegu trasy jest oznakowany tabliczkami ustawionymi na poboczu drogi.

Zawody odbywają się przy ograniczonym ruchu drogowym.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności ze względu na możliwość korzystania z tych samych dróg pojazdów. Zawodnicy poruszają się prawą stroną drogi. Miejsca szczególnie niebezpieczne, w tym skrzyżowania, są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego przy mecie zawodów.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany lub zostanie mu doliczona kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie. O rodzaju kary decyduje Organizator.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Opłatę, w kwocie wynikającej z terminu wysłania zgłoszenia do zawodów, należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa biegi odbywające się w ramach tej samej tury obowiązuje niższa opłata.

Termin i forma zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Uphill Zachodniego Podhala Łączna wysokość opłaty startowej za II turę, tj. Uphill Zachodniego Podhala i Przehyba Uphill
przez internet do 17.08.2020 60 zł 100 zł
przez internet od 18.08.2020 do 17.09.2020 70 zł 120 zł
osobiście w biurze zawodów 19.09.2020 80 zł 140 zł

 
Rachunek bankowy Organizatora

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
SWIFT: INGBPLPW
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, <daty biegów>, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • napoje zimne na mecie,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • przewiezienie rzeczy uczestnika ze startu na metę,
 • zwiezienie uczestników z mety na start.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Gminy Kościelisko i Czarny Dunajec.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020 oraz Regulamin Sanitarny, które są integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 17 września 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.