Regulamin Sanitarny 2020

Cyklu Vexa Skiroll Tour 2020

Niniejszy Regulamin Sanitarny został wprowadzony w związku z pandemią COVID-19 i ma na celu ochronę zdrowia wszystkich uczestników zawodów odbywających się w ramach cyklu Vexa Skiroll Tour, w tym zawodników, organizatorów, obsługi, wolontariuszy i służb wspierających.

Regulamin Sanitarny obowiązuje podczas wszystkich Zawodów zaliczanych do Cyklu Vexa Skiroll Tour w 2020 roku i wprowadza opisane poniżej zasady.

Definicje

Cykl - cykl zawodów w biegach na nartorolkach Vexa Skiroll Tour.
Uczestnik - osoba fizyczna biorąca udział w Zawodach, w tym zawodnik, organizator, wolontariusz itp.
Zasłanianie ust i nosa - zasłanianie ust i nosa w sposób przewidziany w przepisach i zaleceniach obowiązujących w dniu Zawodów.
Zawodnik - Uczestnik Zawodów biorący bezpośredni udział w rywalizacji sportowej.
Zawody - pojedyncze zawody wchodzące w skład Cyklu.

Biuro Zawodów

 • Biuro Zawodów znajduje się na powietrzu poza budynkami.
 • Do Biura Zawodów może zgłosić się tylko Zawodnik lub upoważniona przez niego osoba, a osoby towarzyszące powinny pozostać w odległości przynajmniej 5 metrów.
 • W wypadku konieczności sformowania kolejki przez Zawodników oczekujących na załatwienie spraw w Biurze Zawodów należy zachować dystans minimum 2 m od innych osób.
 • Do stoiska w Biurze Zawodów należy podchodzić pojedynczo.
 • Przed podejściem do stoiska należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Organizatora.
 • W trakcie oczekiwania na obsłużenie w Biurze Zawodów, jak też w trakcie załatwiania spraw przy stoisku, należy zasłaniać usta i nos.
 • Uczestnik zobowiązany jest do posługiwania się własnym długopisem przy podpisywaniu formularza zgłoszenia do Zawodów.

Start

Start wspólny

 • Starty w każdej z Konkurencji odbywają się z przerwą czasową ustaloną w Regulaminie Cyklu lub Regulaminie Zawodów.
 • Wstęp do strefy startowej możliwy jest tylko dla Zawodników rywalizujących w Konkurencji, dla której przewidziano start. Pozostałych Zawodników oczekujących na start innych Konkurencji prosimy o niegromadzenie się w okolicy startu.
 • Podczas oczekiwania na start w strefie startowej uczestnik Zawodów musi zasłaniać usta i nos. Możliwe jest odsłonięcie ust i nosa dopiero po wydaniu komunikatu przez Organizatora, co następuje na krótko przed startem.

Start indywidualny

 • W wypadku startu indywidualnego Zawodnicy otrzymują godzinową listę startu i zobowiązani są pojawić się w strefie startowej nie wcześniej niż na 3 minuty i nie później niż na 2 minuty przed startem.
 • Oczekując na start w strefie startowej należy zachować odległość 2 m od pozostałych Zawodników.
 • Zawodnik dokonuje startu z Bezpośredniego Pola Startowego, do którego może wejść dopiero po starcie uprzedniego zawodnika. W Bezpośrednim Polu Startowym może znajdować się tylko jeden Zawodnik.
 • Zawodnik może odsłonić usta i nos dopiero po wejściu do Bezpośredniego Pola Startowego.

Meta

 • Zawodnik zobowiązany jest do jak najszybszego opuszczenia strefy mety po ukończeniu biegu.
 • Zabrania się bezpośredniego kontaktu z innymi zawodnikami w strefie mety, w tym obejmowania się i gratulowania.

Punkty odżywcze

 • Na punkcie odżywczym podawana jest jedynie woda w butelkach 0,5 l. Organizator nie podaje przekąsek, ciasteczek itp.
 • Po pobraniu wody należy niezwłocznie oddalić się od Punktu odżywczego.

Transport

 • W wypadku Zawodów, w którym meta znajduje się w miejscu znacznie oddalonym od startu, Organizator może zapewnić transport uczestników z mety do ustalonego Regulaminem punktu, co zostaje opisane w Regulaminie Zawodów.
 • Transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Podczas oczekiwania na transport uczestnicy zobowiązani są do zachowania odstępu 2 m od innych oczekujących. Zobowiązani są także do zakrywania ust i nosa podczas oczekiwania, a także w trakcie transportu.

Dekoracje

 • Na ceremonię dekoracji należy stawić się osobiście i bez kibiców, czy osób towarzyszących.
 • W oczekiwaniu na dekorację i w trakcie ceremonii Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dystansu 2 metrów od innych osób oraz zasłaniania ust i nosa.
 • Zabrania się fizycznego kontaktu zawodników, w tym podawania rąk w geście gratulacji, czy stawania na jednym stopniu podium.
 • Dekorowani Zawodnicy mają prawo odsłonić usta i nos na czas wykonania zdjęcia przez fotografa po komunikacie osoby prowadzącej dekorację. Po wykonaniu zdjęcia zobowiązani są do ponownego zakrycia ust i nosa bez wezwania.

Pozostałe regulacje

Uczestnicy Zawodów zobowiązani są zachować szczególną dbałość o zdrowie swoje i innych Uczestników.

W sytuacjach nieopisanych powyżej Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz utrzymywania odległości minimum 2 metrów od innych osób.

Niniejszy Regulamin Sanitarny wchodzi w życie 15 lipca 2020 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Sanitarnym, zwłaszcza w wypadku aktualizacji przepisów i wytycznych wydanych przez organy państwowe, a o zmianach zobowiązany jest poinformować Uczestników komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.