Regulamin zawodów Asfalt Uphill 2019

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019

Duszniki-Zdrój, 6 października 2019 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja Dusznik-Zdroju.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 06.10.2019 roku (niedziela) o godzinie 10:30 w Dusznikach-Zdroju (województwo dolnośląskie) na trasie o długości 10,5 km z przewyższeniem 340 m.

Miejsce startu: w Dusznikach-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego (koordynaty GPS: 50.398067, 16.390945)
Meta: w Zieleńcu przy wjeździe na główny parking (koordynaty GPS: 50.334884, 16.389098)

Program

niedziela 6 października 2019 roku

 • 9:00 - 9:30 - zapisy w biurze zawodów
 • 9:00 - 10:00 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 10:30 - start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 10:35 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 10:37 - start do biegu na sprzęcie z pompowanymi kołami
 • 13:00 - rozpoczęcie dekoracji najlepszych w Asfalt Uphill
 • 13:30 - rozpoczęcie dekoracji najlepszych w końcowych klasyfikacjach generalnych Cyklu
 • 14:00 - rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 03.10.2019 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są Uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 200 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019 oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Dusznikach-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego na parkingu przy trasie zawodów - 100 m od miejsca startu (koordynaty GPS: 50.397361, 16.389576) w dniu zawodów od 9:00 do 10:00.

Wszyscy Uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019 w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji: open, w kategoriach wiekowych, indywidualne oraz drużynowe zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019. Start do zawodów jest wspólny dla każdej Konkurencji. Godziny startów dla poszczególnych Konkurencji są podane w Programie.

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu danej Konkurencji do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest elektroniczny.

Ustala się limit czasu 90 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbywają się na drodze asfaltowej o jakości od dobrej do bardzo dobrej. Na odcinku o długości około 8,5 km od startu do skrzyżowania z drogą numer 389 asfalt jest gruboziarnisty, ale dobrej jakości, w kilku miejscach występują jego ubytki, ale łatwe do ominięcia. Na odcinku od skrzyżowania z drogą 389 do mety asfalt jest bardzo dobrej jakości. Kierunek biegu trasy jest oznakowany tabliczkami ustawionymi na poboczu drogi.

Zawody odbywają się przy zamkniętym i ograniczonym ruchu drogowym. Na odcinku od startu do skrzyżowania z drogą nr 389 ruch pojazdów jest zamknięty i Uczestnicy mają całą szerokość drogi do swojej dyspozycji, dalej od skrzyżowania z drogą 389 do mety wyłączony z ruchu pojazdów jest tylko prawy pas, lewym pasem ruch pojazdów odbywa się wahadłowo. Uczestnicy mogą poruszać się wyłącznie prawym pasem bez przekraczania środka jezdni.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Miejsca szczególnie niebezpieczne są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Uczestnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego przy mecie zawodów.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału zawodnika bez kasku, zostanie doliczona mu kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa biegi odbywające się w jeden weekend (5 i 6 października 2019) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Asfalt Uphill Łączna wysokość opłaty startowej za IV turę, tj. Skalny Uphill i Asfalt Uphill
do 31.08.2019 60 zł 100 zł
od 01.09.2019 do 03.10.2019 70 zł 120 zł
w biurze zawodów 05.10.2019 lub 06.10.2019 80 zł 140 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.
 
Przy dokonaniu wpłaty za udział we wszystkich Zawodach Cyklu łączna opłata startowa za udział we wszystkich Zawodach Cyklu i Sprintach w Dzierżoniowie (łącznie 9 biegów) wynosi 350 zł, pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się do udziału we wszystkich Zawodach oraz dokonania łącznej płatności za wszystkie Zawody do 25.07.2019 przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 
Rachunek bankowy Organizatora

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
SWIFT: INGBPLPW
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, <daty biegów>, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Zniżki w opłacie startowej udzielane są zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019 uczestnikom dokonującym opłaty startowej za udział we wszystkich zawodach Cyklu oraz poszczególnym grupom Uczestników.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • napoje zimne oraz suche przekąski na mecie,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne ratownika GOPR,
 • przewiezienie rzeczy uczestnika ze startu na metę,
 • zwiezienie uczestników z mety na parking.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Dusznikach-Zdroju, ul. Zdrojowa 8, 57-340 Duszniki-Zdrój.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.