Regulamin zawodów Pętla Sowiogórska 2019

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019

Bratoszów, 28 lipca 2019 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach w biegu dystansowym.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja Gór Sowich.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 28.07.2019 roku (niedziela) o godzinie 10:00 w Bratoszowie k. Pieszyc (województwo dolnośląskie). Dystans zawodów wynosi 29 km. Rywalizacja odbywa się na trasie o długości 7,2 km, którą zawodnicy pokonują cztery razy.

Miejsce startu i mety: w Bratoszowie przy ul Stawowej, po północno-zachodniej stronie stawu (koordynaty GPS: 50.743317, 16.595826).

Program

niedziela 28 lipca 2019 roku

 • 8:30 - 9:00 - zapisy w biurze zawodów
 • 8:30 - 9:30 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 10:00 - start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 10:03 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 10:05 - start do biegu na sprzęcie z pompowanymi kołami
 • 12:30 - rozpoczęcie dekoracji

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 25.07.2019 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 200 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019 oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicach północnego krańca stawu w Bratoszowie w dniu zawodów od 8:30 do 9:30. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia, weryfikacji i odebrania numeru startowego także dzień wcześniej podczas pracy biura zawodów Uphillu Gór Sowich.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019 w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji: open, w kategoriach wiekowych, indywidualne oraz drużynowe zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019. Start do zawodów jest wspólny dla każdej z Konkurencji. Godziny startów dla poszczególnych Konkurencji są podane w Programie.

Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika jest pokonanie przez niego czterech pętli wyznaczonej trasy zawodów i przebiegnięcie przez wszystkie punkty kontrolne trasy. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli.

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu danej Konkurencji do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest elektroniczny.

Ustala się limit czasu 180 minut na ukończenie biegu.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbędą się na pętli o długości 7,2 km. Trasa zawodów jest praktycznie płaska.

Kształt trasy przypomina klucz. Połowę jej długości uczestnicy biegu pokonują wahadłowo korzystając z jednego odcinka drogi i poruszając się na nim w obu kierunkach. Na pozostałej części ruch zawodników odbywa się tylko w jednym kierunku.

Zawodnicy startują na ul. Stawowej z rozwidlenia dróg i biegną dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Świdnicką i Dolną w Pieszycach. Ten odcinek pokryty jest doskonałej jakości asfaltem, a do dyspozycji sportowców jest cała szerokość drogi (dwa pasy ruchu). Następnie ostry skręt w lewo w ul. Dolną i bieg w kierunku północnym. Niemal na całej długości ul. Dolnej jeden pas jezdni jest nieprzejezdny dla kół nartorolek sportowych ze względu na zły stan asfaltu, zawodnicy powinni poruszać się na tym odcinku drugim pasem (na początku lewym, późnej prawym). Na ul. Dolnej znajdują się dwa asfaltowe progi zwalniające, tu należy zachować szczególną ostrożność. Na końcu ul. Długiej następuje skręt w prawo, następnie nawrót na rondzie w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara i bieg w kierunku zachodnim po średniej jakości asfalcie z powrotem do Bratoszowa. W Bratoszowie przy stawie kończy się część trasy, na której zawodnicy poruszają się tylko w jedną stronę.

Po dobiegnięciu do stawu w Bratoszowie zawodnicy kontynuują bieg w kierunku zachodnim korzystając wyłącznie z prawego pasa. Od tego miejsca sportowcy na trasie poruszają się w obu kierunkach, należy więc uważać na rywali nadjeżdżających z przeciwka. Tu asfalt jest bardzo dobrej jakości, a droga szeroka. Za końcem zabudowań w Bratoszowie droga skręca na północ. Zawodnicy krótko biegną w tym kierunku, by na najbliższym skrzyżowaniu skręcić niemal prostopadle w lewo i kontynuować bieg w kierunku zachodnim po drodze pokrytej asfaltem o średniej i dobrej jakości. Przy pierwszych zabudowaniach w Piskorzowie droga skręca w lewo w kierunku południowym. W tym miejscu znajduje się duży, asfaltowy plac, na którym zawodnicy wykonują nawrót w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara, by kontynuować bieg w odwrotnym kierunku - na wschód. Tu znów należy uważać na rywali biegnących z przeciwnej strony. Na najbliższym skrzyżowaniu skręt w prawo i drogą przez Bratoszów prawym pasem uczestnicy biegu dobiegają do stawu i rozwidlenia dróg - miejsca w którym zlokalizowany był start i kończy się jedna pęta.

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z zabudowań, posesji, pól i łąk. Miejsca szczególnie niebezpieczne są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy mogą korzystać z punktu odżywczego zlokalizowanego przy trasie w okolicach startu/mety.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału zawodnika bez kasku, zostanie doliczona mu kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa lub trzy biegi - Uphill Gór Sowich, Sprinty w Dzierżoniowie i Pętlę Sowiogórską - odbywające się w jeden weekend (27 i 28 lipca 2019) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Pętli Sowiogórskiej Łączna wysokość opłaty startowej za I turę, tj. Uphill Gór Sowich i Pętlę Sowiogórską Łączna wysokość opłaty startowej za 3 biegi (Uphill Gór Sowich, Sprinty w Dzierżoniowie, Pętla Sowiogórska)
do 16.06.2019 60 zł 100 zł 130 zł
od 17.06.2019 do 25.07.2019 70 zł 120 zł 150 zł
w biurze zawodów 27.07.2019 lub 28.07.2019 80 zł 140 zł 170 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.
 
Przy dokonaniu wpłaty za udział we wszystkich Zawodach Cyklu łączna opłata startowa za udział we wszystkich Zawodach Cyklu i Sprintach w Dzierżoniowie (łącznie 9 biegów) wynosi 350 zł, pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się do udziału we wszystkich Zawodach oraz dokonania łącznej płatności za wszystkie Zawody do 25.07.2019 przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 
Rachunek bankowy Organizatora

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, <daty biegów>, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Zniżki w opłacie startowej udzielane są zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019 uczestnikom dokonującym opłaty startowej za udział we wszystkich zawodach Cyklu oraz poszczególnym grupom Uczestników.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • napoje zimne oraz suche przekąski w punkcie żywieniowym przy trasie Zawodów,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Miasto i Gmina Pieszyce.

Partnerem Zawodów jest Miasto Dzierżoniów.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2019, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 maja 2019 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.