Regulamin zawodów Pętla Sowiogórska 2018

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018

Bratoszów, 29 lipca 2018 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach w biegu dystansowym.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja Gór Sowich.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 29.07.2018 roku (niedziela) o godzinie 10:00 w Bratoszowie k. Pieszyc (województwo dolnośląskie).

Miejsce startu i mety: w Bratoszowie przy północnej stronie stawu (koordynaty GPS: 50.743354, 16.595753)).

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

W ramach Zawodów odbędą się dwa biegi:

 • na dystansie 30 km - Uczestnicy pokonują 4 razy pętlę o długości 7,2 km,
 • na dystansie 10 km - Uczestnicy pokonują 1 raz pętlę o długości 7,2 km.

Bieg na dystansie 30 km jest zaliczany do klasyfikacji Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018. Bieg na dystansie 7 km jest biegiem towarzyszącym organizowanym poza Cyklem.

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018 w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach z kołami twardymi
 • techniką dowolną na nartorolkach lub rolkach z kołami pompowanymi

W biegu na 30 km prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji: open, w kategoriach wiekowych, indywidualne oraz drużynowe zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018. W biegu na 7 km prowadzone są odrębne klasyfikacje open kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji.

Program

niedziela 29 lipca 2018 roku

 • 8:30 - 9:00 - zapisy w biurze zawodów
 • 8:30 - 9:30 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 10:00 - start do biegów na 30 km i 7 km na nartorolkach techniką klasyczną
 • 10:03 - start do biegów na 30 km i 7 km na nartorolkach techniką dowolną
 • 10:05 - start do biegów na 30 km i 10 km na sprzęcie z pompowanymi kołami
 • 12:30 - rozpoczęcie dekoracji

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 26.07.2018 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 200 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018 oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicach startu w dniu zawodów od 8:30 do 9:30. Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia, weryfikacji i odebrania numeru startowego także dzień wcześniej podczas pracy biura zawodów Uphillu Gór Sowich.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018. Start do zawodów jest wspólny dla każdej z Konkurencji.

W pierwszej kolejności startują zawodnicy biegnący techniką klasyczną na nartorolkach z twardymi kołami. Po nich, po przerwie 3 minut, startują zawodnicy biegnący techniką dowolną na nartorolkach z twardymi kołami. Po kolejnej przerwie 2 minut startują zawodnicy biegnący na sprzęcie z pompowanymi kołami.

Warunkiem sklasyfikowania Uczestnika jest pokonanie przez niego wszystkich pętli dla dystansu, na którym rywalizuje Uczestnik i przebiegnięcie przez wszystkie punkty kontrolne trasy. Zawodnicy zobowiązani są do samodzielnego liczenia pokonanych pętli.

Pomiar czasu jest elektroniczny i liczony jest netto od momentu przecięcia przez Uczestnika linii startowej do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pierwszych 10 zawodników z każdej Konkurencji klasyfikowanych jest na liście wyników zgodne z faktyczną kolejnością przecięcia linii mety.

Ustala się limit czasu 180 minut na pokonanie biegu 30 km i 90 minut na pokonanie biegu 7 km.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbędą się na pętli o długości 7,2 km. Trasa zawodów jest praktycznie płaska.

Kształt trasy przypomina klucz. Połowę jej długości uczestnicy biegu pokonują wahadłowo korzystając z jednego odcinka drogi i poruszając się na nim w obu kierunkach. Na pozostałej części ruch zawodników odbywa się tylko w jednym kierunku.

Zawodnicy startują na ul. Stawowej z rozwidlenia dróg i biegną dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Świdnicką i Dolną w Pieszycach. Ten odcinek pokryty jest doskonałej jakości asfaltem, a do dyspozycji sportowców jest cała szerokość drogi (dwa pasy ruchu). Następnie ostry skręt w lewo w ul. Dolną i bieg w kierunku północnym. Niemal na całej długości ul. Dolnej jeden pas jezdni jest nieprzejezdny dla kół nartorolek sportowych ze względu na zły stan asfaltu, zawodnicy powinni poruszać się na tym odcinku drugim pasem (na początku lewym, późnej prawym). Na ul. Dolnej znajdują się dwa asfaltowe progi zwalniające możliwe do pokonania na nartorolkach, tu należy zachować szczególną ostrożność. Na końcu ul. Długiej następuje skręt w prawo, następnie nawrót na rondzie w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara i bieg w kierunku zachodnim po średniej jakości asfalcie z powrotem do Bratoszowa. W Bratoszowie przy stawie kończy się część trasy, na której zawodnicy poruszają się tylko w jedną stronę.

Po dobiegnięciu do stawu w Bratoszowie zawodnicy kontynuują bieg w kierunku zachodnim korzystając wyłącznie z prawego pasa. Od tego miejsca sportowcy na trasie poruszają się w obu kierunkach, należy więc uważać na rywali nadjeżdżających z przeciwka. Tu asfalt jest bardzo dobrej jakości, a droga szeroka. Za końcem zabudowań w Bratoszowie droga skręca na północ. Zawodnicy krótko biegną w tym kierunku, by na najbliższym skrzyżowaniu skręcić niemal prostopadle w lewo i kontynuować bieg w kierunku zachodnim po drodze pokrytej asfaltem o średniej i dobrej jakości. Przy pierwszych zabudowaniach w Piskorzowie droga skręca w lewo w kierunku południowym. W tym miejscu znajduje się duży, asfaltowy plac, na którym zawodnicy wykonują nawrót w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara, by kontynuować bieg w odwrotnym kierunku - na wschód. Tu znów należy uważać na rywali biegnących z przeciwnej strony. Na najbliższym skrzyżowaniu skręt w prawo i drogą przez Bratoszów prawym pasem uczestnicy biegu dobiegają do stawu i rozwidlenia dróg - miejsca w którym zlokalizowany był start i kończy się jedna pęta.

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z zabudowań, posesji, pól i łąk. Miejsca szczególnie niebezpieczne są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy mogą korzystać z punktu odżywczego zlokalizowanego przy trasie w okolicach startu/mety.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018. Uczestnicy, którzy nie przystąpią do startu na wymienionym wyżej sprzęcie odpowiednim dla danej klasyfikacji, zostaną sklasyfikowani poza konkurencją.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału zawodnika bez kasku, zostanie doliczona mu kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa biegi odbywające się w jeden weekend (28 i 29 lipca 2018) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Pętli Sowiogórskiej Łączna wysokość opłaty startowej za I turę, tj. Uphill Gór Sowich i Pętlę Sowiogórską
do 17.06.2018 60 zł 100 zł
od 18.06.2018 do 26.07.2018 70 zł 120 zł
w biurze zawodów 28.07.2018 lub 29.07.2018 80 zł 140 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.
 
Przy dokonaniu wpłaty za udział we wszystkich Zawodach Cyklu łączna opłata startowa za udział we wszystkich Zawodach Cyklu wynosi 250 zł, pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania się do udziału we wszystkich Zawodach oraz dokonania łącznej płatności za wszystkie Zawody do 26.07.2018 przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 
Rachunek bankowy Organizatora

Beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, <daty biegów>, <imię i nazwisko, data urodzenia>

Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Zniżki w opłacie startowej udzielane są zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018 uczestnikom dokonującym opłaty startowej za udział we wszystkich zawodach Cyklu oraz poszczególnym grupom Uczestników.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • napoje zimne, żele energetyczne oraz suche przekąski w punkcie żywieniowym przy trasie Zawodów,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • portale nabiegowkach.pl i nartorolki.pl za pośrednictwem swojego wydawcy - firmy XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Śmiałego 7 lok. 11, 58-100 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • Miasto i Gmina Pieszyce.

Partnerem Zawodów jest Miasto Dzierżoniów.

Odpowiedzialność

Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zawodach wiąże się z dużym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, istnieje możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dokonując zgłoszenia do zawodów uczestnik ocenił zakres, charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się je podjąć. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. (Dz. U. Nr 101 poz.1095) i zrzeka się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora.

Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z jego udziałem w zawodach. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym uczestnika lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń, wynikłym z obecności lub udziału uczestnika w zawodach, z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestnika jest ograniczona wyłącznie do kwoty równej wysokości opłaty startowej.

Dane osobowe

Uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia do zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach przeprowadzenia zawodów oraz marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Uczestnik wyraża zgodę na wysyłanie przez Organizatora na adres poczty elektronicznej treści informacyjnych związanych z organizacją zawodów, jak też innych imprez o charakterze sportowym organizowanym przez Organizatora, także o charakterze informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach organizacji zawodów, w tym ogłoszenia listy startowej, wyników i w celach marketingowych. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w zawodach. Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w zawodach.

Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora, także w celach marketingu i promocji zawodów i innych imprez sportowych organizowanych przez Organizatora, wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach, nagraniach filmowych oraz w wywiadach, a także wyników z jego danymi osobowymi, jak też przekazanie tych materiałów do mediów, w tym portali internetowych, prasy, radia i telewizji.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2018, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 lipca 2018 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.