Regulamin zawodów Bachledówka Uphill I 2021

Zawody Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021

Ciche Miętustwo, 2 października 2021 roku

Cel

 • Wyłonienie najszybszych sportowców na nartorolkach.
 • Popularyzacja nartorolek jako letniej alternatywy dla amatorów narciarstwa biegowego.
 • Promocja atrakcji turystycznych gminy Czarny Dunajec.
 • Integracja środowiska miłośników nartorolek i nart biegowych.

Termin, miejsce

Zawody odbędą się 02.10.2021 roku (sobota) o godzinie 13:00 w gminie Czarny Dunajec (województwo małopolskie) na trasie o długości 10 km z przewyższeniem 280 m.

Miejsce startu: Ciche Miętustwo przy Kościele NMP Królowej Polski (koordynaty GPS: 49.397557, 19.877912)
Meta: Czerwienne - Bachledówka przed Kościołem MB Częstochowskiej (koordynaty GPS: 49.375208, 19.919901)

Program

sobota 02.10.2021 roku

 • 11:00 - 12:00 - zapisy w biurze zawodów
 • 11:00 - 12:30 - weryfikacja uczestników, odbiór wydawanie numerów startowych i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 13:00 - start do biegu na nartorolkach techniką klasyczną
 • 13:05 - start do biegu na nartorolkach techniką dowolną
 • 14:45 - rozpoczęcie dekoracji
 • 15:30 - rozpoczęcie zwożenia zawodników na parking przy starcie

Zgłoszenia i uczestnictwo

Zgłoszenia do zawodów mogą być dokonywane na formularzu internetowym pod adresem http://tour.vexa.pl/zapisy do 30.09.2021 lub osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów.

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy, którzy dokonają opłaty startowej, podpiszą własnoręcznie (w wypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego) pisemne oświadczenie o zdolności do udziału w zawodach, przejdą kontrolę techniczną sprzętu oraz spełnią wszystkie wymagania Regulaminu.

Zawody mają charakter otwarty i mogą w nich brać udział osoby zrzeszone w krajowych związkach sportowych, jak też niezrzeszone.

Dzieci i młodzież od 12 do 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

Ustala się limit 150 uczestników łącznie dla wszystkich Konkurencji.

Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu, Regulaminu Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 i Regulaminu Sanitarnego oraz zobowiązaniem do ich przestrzegania.

Biuro zawodów i numery startowe

Biuro zawodów będzie zlokalizowane przy starcie w dniu zawodów od 11:00 do 12:30.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani oraz odebrać numer startowy w biurze zawodów. Uczestnik zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości w celu skontrolowania poprawności wpisanych danych przy dokonywaniu zgłoszenia.

Konkurencje, kategorie i klasyfikacje

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021 w Konkurencjach:

 • techniką klasyczną
 • techniką dowolną

W zawodach prowadzone są odrębne klasyfikacje kobiet i mężczyzn dla każdej z Konkurencji: open, w kategoriach wiekowych, indywidualne oraz drużynowe zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021. Start do zawodów jest wspólny dla każdej z Konkurencji. Godziny startów dla poszczególnych Konkurencji są podane w Programie.

Pomiar czasu jest brutto i liczony jest od momentu sygnału startu danej Konkurencji do momentu przecięcia przez Uczestnika linii końcowej - mety zawodów. Pomiar czasu jest elektroniczny.

Ustala się limit czasu 80 minut na pokonanie trasy zawodów.

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W wypadku bardzo złych warunków pogodowych, w tym kataklizmów oraz innych czynników, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników, Organizator ma prawo zmienić trasę, skrócić dystans lub odwołać zawody.

Trasa i ruch drogowy

Zawody odbywają się na trasie o zróżnicowanym profilu, na której znajdują się odcinki płaskie, podbiegi i zjazdy. W odległości 5,7 km za startem, w Ratułowie Górnym, trasa skręca w lewo i rozpoczyna się odcinek o długości około 2 km i szerokości 1 pasa ruchu z asfaltem, którego jakość miejscami jest zła, mogą tam występować spękania nawierzchni, nierówności i ubytki.

Zawody odbywają się na drodze asfaltowej, Uczestnicy mogą korzystać z obu pasów ruchu. Kierunek biegu trasy jest oznakowany tabliczkami ustawionymi na poboczu drogi.

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu drogowym.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Miejsca szczególnie niebezpieczne są zabezpieczone przez służby Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Uczestnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego przy mecie zawodów.

Sprzęt

Do udziału w zawodach zostaną dopuszczeni Uczestnicy startujący na sprzęcie zgodnym z Regulaminem Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Uczestnik Zawodów zobowiązany jest przedstawić w Biurze Zawodów w godzinach jego pracy nartorolki, na których zamierza startować w zawodach, do Kontroli technicznej prowadzonej przed zawodami. W sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie obowiązują zapisy dotyczące Kontroli Technicznej zawarte w Regulaminie Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021.

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników. W wypadku udziału w Zawodach przez Uczestnika bez kasku, zostanie on zdyskwalifikowany lub zostanie mu doliczona kara czasowa: 2 minuty do osiągniętego czasu na mecie. O rodzaju kary decyduje Organizator.

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów. Przy dokonywaniu opłaty łącznie za dwa biegi - Bachledówka Uphill I i Bachledówka Uphill II - odbywające się w jeden weekend (2 i 3 października 2021 roku) obowiązuje niższa opłata.

Termin zgłoszenia

Wysokość opłaty startowej za udział tylko w Bachledówka Uphill I Łączna wysokość opłaty startowej za udział w Bachledówka Uphill I i II
przez internet do 31.08.2021 70 zł 120 zł
przez internet od 01.09.2021 do 30.09.2021 80 zł 140 zł
osobiście w biurze zawodów 02.10.2021 90 zł 160 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.

Rachunek bankowy Organizatora
Posiadacz rachunku: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
Bank: ING Bank Śląski
Numer: 94 1050 1575 1000 0092 1933 7251
Tytułem: Vexa Skiroll Tour, opłata za biegi ..., <imię i nazwisko, data urodzenia>

Dokonując opłaty startowej w formie przelewu bankowego należy koniecznie w tytule przelewu podać imię i nazwisko, datę urodzenia uczestnika oraz Zawody, których opłata dotyczy. Opłaty startowe dokonane bez uprzedniego zgłoszenia do Zawodów, z błędami, bez podania danych wystarczających do identyfikacji uczestnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Potwierdzenie przelewu opłaty startowej należy zachować do ewentualnego okazania w biurze zawodów podczas weryfikacji.

Opłata startowa jest bezzwrotna. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika pod warunkiem dokonania przez niego zgłoszenia do Zawodów i wcześniejszego wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł.

Faktury VAT wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania środków. Wystawiane są wyłącznie na wniosek uczestnika wpłacającego środki pod warunkiem przekazania wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury VAT wystawiane są w postaci elektronicznej (dokument PDF) i przesyłane na adres e-mail, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymanie faktury w tej postaci.

Świadczenia

Organizator zapewnia:

 • woda pitna na mecie,
 • numer startowy z chipem,
 • elektroniczny pomiar czasu,
 • zabezpieczenie medyczne,
 • przewiezienie rzeczy uczestnika ze startu na metę,
 • przewiezienie Uczestników po zakończeniu imprezy z mety na start.

Organizator

Organizatorem zawodów są:

 • wydawca portali nabiegowkach.pl i nartorolki.pl - firma XC4U Michał Rolski, ul. Moniuszki 16/2, 51-610 Wrocław, wpisanej do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 8981301589,
 • MT-SPORT Marek Tokarczyk, ul. Bolesława Chrobrego 71 lok. 9, 59-550 Wojcieszów, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 7341845274,
 • CKiP Gminy Czarny Dunajec.

Postanowienia końcowe

Uczestników Zawodów obowiązuje Regulamin Cyklu Vexa Skiroll Tour 2021, który jest integralną częścią tego Regulaminu.

Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Organizator ma prawo usunąć z trasy Zawodów oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg zawodów lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Nierespektowanie Regulaminu może być powodem dyskwalifikacji Uczestnika.

Organizator nie zapewnia noclegów, szatni oraz pryszniców.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 30 maja 2021 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników przed rozpoczęciem zawodów komunikatem na stronie internetowej www.tour.vexa.pl.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.